Jak zapobiec udarowi mózgu?

Jak zapobiec udarowi mózgu?

24 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Zapobieżenie udarowi mózgu jest bardzo istotne. Udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności pacjentów w wieku 50-lat, istotnym czynnikiem ryzyka przedwczesnego zgonu oraz niezdolności do pracy. Następstwa schorzenia są bardzo poważne i często degradujące dla człowieka.

Skąd ten udar?

Skuteczna prewencja zawiera się w głównych zasadach przeciwdziałania chorobom sercowo-naczyniowym. Wynika to z bezpośredniej etiologii schorzenia, która związana jest z zamknięciem dużych naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych:
– tętnic szyjnych wewnętrznych – dają one rozległe udaru mózgu z kręgu przedniego unaczynienia, często z przejściowym zaniewidzeniem i poważnym deficytem ruchowym, poznawczym oraz funkcjonalnym.
– tętnic przednich mózgu – dają one deficyty w zakresie unerwienia, czucia i ruchu kończyn dolnych, narządów płciowych oraz przeróżne zaburzenia poznawcze,
– tętnic środkowych mózgu – udary tej okolicy powodują rozległą niepełnosprawność, afazję, apraksję, agnozję, często wtórnie występuje padaczka oraz zaburzenia w zakresie orientacji przestrzennej.
– tętnic tylnych mózgu – złożone zespoły kliniczne, związane z wysokością zamknięcia tętnic z kręgu tylnego unaczynienia.

Sposoby prewencji udaru mózgu

Podstawowe zasady prewencji obejmują przeciwdziałanie miażdżycy naczyń wewnątrzczaszkowych – ograniczeniu stężenia cholesterolu we krwi, ograniczeniu spożycia alkoholu i rzuceniu palenia. Oprócz tego ważne jest utrzymywanie aktywności fizycznej przynajmniej przez 30 minut umiarkowanego wysiłku dziennie lub 2h intensywnego wysiłku fizycznego w tygodniu. Istotne jest przeciwdziałanie i leczenie cukrzycy.
W prewencji udaru bardzo ważne jest również leczenie przeciwzakrzepowe – szczególnie w przypadku migotania przedsionków, operacji zastawkowych. Niezwykle istotna jest również diagnostyka tętnic szyjnych, których zwężenie może być przyczyną udaru mózgu.

Poprzez właściwe postępowanie jesteśmy w stanie powstrzymać postęp zmian patologicznych i istotnie ograniczyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu.